Petercam heeft de oplossing voor u bedacht : Petercam L Global Target Income

Om aan uw behoefte naar inkomsten te antwoorden, hebben een aantal verzekeraars een tak 23 levensverzekeringsproduct opgezet waarbij het rendement gekoppeld is aan de evolutie van het fonds Petercam L Global Target Income.

TARGET INCOME

Een oplossing die u toelaat te genieten van hogere inkomsten terwijl het risico onder controle blijft.

Video bekijken Meer info
close

Aantrekkelijk en regelmatig inkomen in een tijd van lage rentevoeten

Op zoek naar een regelmatig inkomen uit uw beleggingen, maar niet tevreden met het huidige lage rendement op spaarboekjes en klassieke vastrentende beleggingen ? Dan is Petercam L Global Target Income allicht iets voor u.

Het nieuwe fonds1 is immers een alles-in-één-oplossing die elk kwartaal een dividend zal uitkeren van ten minste 3% op jaarbasis. De beheerders zullen een optimaal gediversifieerde portefeuille samenstellen van enerzijds activa met hogere inkomsten en anderzijds overheidsobligaties met een lager risicogehalte en een diversifiërend karakter.

 • De jarenlange expertise van Petercam in het beheer van aandelen met hoge dividenden, hoogrentende obligaties en beursgenoteerd vastgoed wordt benut in de component van activa met hogere inkomens.
 • Tegelijkertijd is het de bedoeling om het risico op verlies op lange termijn te beperken dankzij de diversificatie en een doordachte aanvulling van overheidsobligaties in euro.

Kortom, met het nieuwe fonds1 Petercam L Global Target Income zal u kunnen genieten van de hogere inkomsten uit andere beleggingscategorieën dan de traditionele vastrentende effecten op een manier waarbij de risico’s onder controle blijven.

Jaarlijks dividend van minimum 3% dat elk kwartaal wordt uitbetaald

Het nieuwe fonds1 Petercam L Global Target Income zal elk kwartaal een dividend uitkeren.

Aan het begin van elk jaar zal de Raad van Bestuur van Petercam L Fund het dividendbedrag bepalen dat in de loop van het jaar zal worden uitbetaald in kwartaalschijven. Daarbij zal rekening worden gehouden met de geldende rente op obligaties en het dividendrendement op aandelen.

Zoals bepaald in het prospectus en de KIID zal het driemaandelijkse dividend overeenstemmen met een geannualiseerd rendement van ten minste 3% op basis van de eerste inventariswaarde op de eerste dag van elk kalenderjaar.

Beleggers die op een latere datum intekenen, zullen hetzelfde dividendbedrag krijgen. Hun jaarlijkse dividendrendement zal waarschijnlijk niet overeenstemmen met het aangekondigde rendement. Hun uiteindelijke dividendrendement zal afhangen van de inventariswaarde op het moment van aankoop, en zal variëren in functie van de waarde van de onderliggende beleggingen.

Als het inkomen uit de onderliggende activa niet voldoende is, is het niet uitgesloten dat een deel van het kapitaal zal worden gebruikt om het dividend uit te keren.

Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat de waarde van de posities van het fonds1 zal fluctueren. Ze moeten daarom bereid zijn om een bepaald risiconiveau en een tijdelijke daling van de inventariswaarde te accepteren.

De beste inkomstenideeën van Petercam wereldwijd…

Petercam L Global Target Income zal beleggen in een breed scala van activa die inkomsten genereren, zoals wereldwijde aandelen met een hoog dividendrendement, vastgoedaandelen met een hoog dividendrendement, hoogrentende bedrijfsobligaties en andere typen van obligaties zoals investment grade bedrijfsobligaties en overheidsobligaties.

Petercam als beheerder heeft een jarenlange expertise in deze beleggingscategorieën opgebouwd en was een pionier met gespecialiseerde beleggingsfondsen sinds het begin van de jaren ‘2000.

Petercam L Global Target Income zal vooral beleggen via fondsen en in het bijzonder de fondsen beheerd door Petercam om:

 • de vruchten te plukken van de jarenlange ervaring van de gespecialiseerde fondsbeheerders van Petercam
 • te profiteren van de doorgedreven diversificatie van deze fondsen.

Bekijk de fondsenfiche


1 De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Meer uitleg over de gebruikte termen in dit document vindt u in het lexicon dat u kunt raadplegen op de website funds.petercam.com.

GLOBAL

De portefeuille belegt in een brede waaier van activa die inkomsten genereren.

Video bekijken Meer info
close

… in een verstandig gediversifieerde portefeuille

Gewoon beleggen in een aantal hoogrentende effecten om een aantrekkelijk en regelmatig inkomen te kunnen uitbetalen: het is niet zo eenvoudig. Het rendement van meer risicovolle, inkomstenactiva kan immers heel sterk variëren van jaar tot jaar, zoals u kunt zien in de grafiek.

Gecumuleerde return over de laatste 10 jaar (30 september 2004 tot 30 september 2014)


In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst en kunnen misleidend zijn.
Bron: Morningstar Direct

De grafiek toont de gecumuleerde prestatie over de laatste 10 jaar van 4 verschillende activaklassen: hoogrentende bedrijfsobligaties in euro, Europese aandelen met een hoog dividendrendement, Europees beursgenoteerd vastgoed en overheidsobligaties in euro. De eerste drie categorieën presteerden beduidend beter dan overheidsobligaties in euro, maar ondergingen tevens een serieuze correctie ten tijde van de financiële crisis van 2008 en in 2011.

Jaarlijks dividend van minimum 3% dat elk kwartaal wordt uitbetaald

 • Het nieuwe fonds1 Petercam L Global Target Income zal elk kwartaal een dividend uitkeren dat zal overeenstemmen met een geannualiseerd rendement van ten minste 3% op basis van de eerste inventariswaarde op de eerste dag van elk kalenderjaar
 • Aan het begin van elk jaar zal de Raad van Bestuur van Petercam L Fund het dividendbedrag bepalen dat in de loop van het jaar zal worden uitbetaald in kwartaalschijven.
 • Beleggers die op een latere datum intekenen, zullen hetzelfde dividendbedrag krijgen. Hun jaarlijkse dividendrendement zal waarschijnlijk niet overeenstemmen met het aangekondigde rendement. Hun uiteindelijke dividendrendement zal afhangen van de inventariswaarde op het moment van aankoop, en zal variëren in functie van de waarde van de onderliggende beleggingen.
 • Als het inkomen uit de onderliggende activa niet voldoende is, is het niet uitgesloten dat een deel van het kapitaal zal worden gebruikt om het dividend uit te keren.
 • Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat de waarde van de posities van het fonds1 zal fluctueren. Ze moeten daarom bereid zijn om een bepaald risiconiveau en een tijdelijke daling van de inventariswaarde te accepteren.

Bekijk de fondsenfiche


1 De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Meer uitleg over de gebruikte termen in dit document vindt u in het lexicon dat u kunt raadplegen op de website funds.petercam.com.

PETERCAM

Een doorgedreven expertise van de beheerders om het risico te verminderen door de portefeuille te spreiden over activa die in het algemeen niet in dezelfde richting bewegen.

Video bekijken Meer info
close

Een doordachte diversificatie

Diversificatie betekent dat men het risico tracht te verminderen door de portefeuille te spreiden over verschillende activa die meestal niet in dezelfde richting bewegen. Met een portefeuille die bijvoorbeeld slechts twee aandelen bevat, is de kans groot dat de waarde zakt, als de beurzen naar beneden tuimelen. Voegt men daarentegen ook overheidsobligaties toe, dan zal het verlies waarschijnlijk beperkt blijven. Overheidsobligaties volgen immers niet de beweging van de aandelenmarkten. In het financiële jargon zegt men dat ze een lage tot negatieve correlatie hebben met aandelen. Een lage correlatie betekent dat, als bijvoorbeeld aandelen stijgen, de koersen van obligaties in veel mindere mate stijgen. Een negatieve correlatie houdt in dat beide activaklassen in tegenovergestelde richting bewegen. Door de portefeuille te spreiden over meerdere activa die niet perfect of zelfs negatief gecorreleerd zijn, kan men het risico aldus beperken.

Welnu, het kwantitatief model van Petercam L Global Target Income is gebaseerd op een inschatting van de risicoparameters van de diverse activaklassen en hun onderlinge correlaties. Het model gaat op zoek naar de optimale allocatie die de voordelen van diversificatie maximaliseert.

Concreet betekent dit dat de portefeuille een aanzienlijk deel zal beleggen in een brede waaier van activa die inkomsten genereren teneinde het aan het begin van het jaar vastgelegde dividend te kunnen uitkeren. Als tegengewicht tegen deze meer risicovolle activa zal het fonds1 ook een aanzienlijk deel beleggen in staatsobligaties in euro, deels via het gebruik van afgeleide producten.

De correlaties tussen de verschillende activaklassen en de risicoparameters zijn evenwel niet constant, maar schommelen naargelang de marktomgeving. Een continue opvolging hiervan zal dan ook een belangrijk aspect zijn van het beheer. Via een gedisciplineerd beleggingsproces zal de portefeuille aangepast worden aan de wisselende marktomstandigheden.

Bekijk de fondsenfiche


1 De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Meer uitleg over de gebruikte termen in dit document vindt u in het lexicon dat u kunt raadplegen op de website funds.petercam.com.

PETERCAM L GLOBAL TARGET INCOME

Een alles-in-één oplossing die u toelaat te genieten van vooraf bepaalde en regelmatige inkomsten uit uw beleggingen.

Video bekijken Meer info
close

Waarom beleggen in Petercam L Global Target Income ?

Veel beleggers zijn op zoek naar een belegging met een regelmatig en vooraf bepaald niveau van inkomsten. In het verleden kon dit door te beleggen in kasbons, staatsobligaties of door geld op een spaarrekening te zetten. Maar nu de rentevoeten extreem laag zijn, is de opbrengst van deze producten onvoldoende om een bepaald inkomen te genereren op regelmatige basis.

Bovendien zullen beleggers moeten wennen aan deze lage rentevoeten. Meerdere factoren staan een forse stijging van de rente op middellange termijn immers in de weg. Zo blijft de groei in Europa vooralsnog bescheiden, ondanks het geleidelijke herstel. Hierdoor zal het moeilijk zijn om een einde te maken aan de huidige overcapaciteit in de industrie of de hoge werkloosheid, wat een rem zet op elke inflatiestijging. Als gevolg van de financiële crisis kampen de overheden in heel wat landen met een enorme schuldenberg. Ze hebben er dus alle belang bij om de rente zo laag mogelijk te houden. Dit doet de Europese Centrale Bank (ECB) momenteel onder meer via een erg soepel monetair beleid dat ze allicht nog enkele jaren zal aanhouden.

Voor wie is Petercam L Global Target Income interessant ?

Petercam L Global Target Income biedt een alles-in-één-oplossing voor beleggers die een regelmatig en vooraf bepaald niveau van inkomsten uit hun beleggingen willen halen. Bv mensen die de pensioenleeftijd naderen of reeds gepensioneerd zijn en een extra inkomen bovenop hun wettelijk pensioen nodig hebben of mensen die extra inkomsten zoeken om studies van kinderen te betalen of extra uitgaves zoals reizen, renovatiewerken, …. Tegenover deze regelmatige inkomsten staat een beheerd risiconiveau. Tijdelijke dalingen in de inventariswaarde van het fonds1 zijn mogelijk.

Om op de behoeften van deze mensen te kunnen inspelen, heeft Petercam een innovatief product ontwikkeld dat de voordelen van diversificatie maximaal benut.

Petercam L Global Target Income is daarnaast ook geschikt voor:

 • Beleggers die rendement zoeken en teleurgesteld zijn door de momenteel lage opbrengst van spaarrekeningen;
 • Beleggers die willen terugkeren naar de beurs en daarbij het risico onder controle willen houden ;
 • Beleggers die hun vermogen op lange termijn willen laten groeien.

Krachtlijnen van Petercam L Global Target Income

 • Een alles-in-één-oplossing voor een regelmatig inkomen
 • Kwartaaldividend van minstens 3% op jaarbasis
 • Aan het begin van elk jaar zal de Raad van bestuur van Petercam L Fund het bedrag bepalen dat in de loop van het jaar zal worden uitbetaald.
 • Profiteren van de jarenlange expertise van Petercam in activaklassen zoals hoogrentende obligaties, aandelen met een hoog dividendrendement en beursgenoteerd vastgoed
 • Portefeuille die de voordelen van diversificatie maximaliseert
 • Gedisciplineerd beleggingsproces dat actief inspeelt op veranderingen in de markt
 • Fonds met dagelijkse inventariswaarde: u kunt dagelijks in-of uitschrijven
 • Geen instapkosten bij Petercam en bepaalde distributeurs

Aandachtpunten van Petercam L Global Target Income

 • Geen kapitaalbescherming: (tijdelijke) erosie van het kapitaal kan niet worden uitgesloten
 • Investeringshorizon van 5 tot 8 jaar

Bekijk de fondsenfiche


1 De term “fonds” kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Belegging opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek. Meer uitleg over de gebruikte termen in dit document vindt u in het lexicon dat u kunt raadplegen op de website funds.petercam.com.

close

Petercam L Global Target Income zorgt dus voor een vooraf bepaalde trimestiële opbrengst.

Hoe inschrijven?

Via uw verzekeraar:

Private Insurer
+32 (0)2 676 18 61
SEB Life
Neem contact op met uw makelaar

Via Petercam:

Gelieve uw contactgegevens achter te laten, zodat u kan gecontacteerd worden.

U wenst gecontacteerd te worden :

Dank u voor uw interesse

Wij zullen u in de komende dagen contacteren.

U wenst ons te contacteren ?

Petercam N.V.
Sint-Goedeleplein 19
1000 Brussel
België
+32 (0)2 229 64 59
E-mail: private.banking@petercam.be